Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 

 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Speciálně pedagogické centrum

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM – VERTIKÁLA

 

Vedoucí SPC: Mgr. Magdalena Kozojedová

 

 

Péče o děti předškolního a raného školního věku

Rooseveltova 8, Praha 6, 16000

Telefon: 212241711

Email: spc@skolaroos.cz

 

Mgr. Magdalena Kozojedová

Mgr. Petra Baladránová

Mgr. Klára Tejmarová

Mgr. Jana Drahotová

 

Péče o dětí školního a středoškolského věku

Areál ZŠ Pod Marjánkou 2, Praha 6 – vchod z ulice Skupova

Telefon: 212241712, 724219335

Email: spc@skolaroos.cz

 

Mgr. Františka Kindlerová

Mgr. Dagmar Kaslová

Mgr. Radmila Bémová

 

 


Směrování centra

Speciálně pedagogické centrum bylo založeno při ZŠ speciální a Praktické škole Rooseveltova v roce 1994. Zpočátku se centrum zaměřovalo na realizaci experimentu MŠMT – Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, jednalo se především o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Postupem času se díky nastoupivší psycholožce, která se zabývala diferenciální diagnostikou poruch autistického spektra, rozšířilo spektrum o klienty právě s těmito poruchami.
V současné době je tedy hlavní směrování centra podpora klientů s  poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha). Klienty jsou děti, žáci, studenti ve věku od 3 do 26 let. SPC má v péči také několik klientů s diagnózou vývojová dysfázie, či souběžné postižení více vadami. Zaměřuje se především na oblast integrovaného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách, ale i integrace v rámci škol speciálních. Podpora je věnována jak samotným integrovaným žákům a jejich rodičům, tak učitelům, asistentům pedagoga i ředitelům škol.

Personální obsazení SPC
V současné době v centru pracuje 7 speciálních pedagogů, v celkovém rozsahu 4,75 úvazku a 1 psycholog na 0,5 úvazku .

Poskytované služby
* Speciálně pedagogická vyšetření za účelem:
> Posouzení úrovně v jednotlivých oblastech vývoje sloužící především jako podklad pro vytvoření individuálního plánu
> Poradenství ohledně vhodného zařazení do výchovně vzdělávací instituce
> Vypracování doporučení ke vzdělávání (stanovení podpůrných opatření) .
* Návštěvy ve školských zařízeních, kam jsou klienti integrováni
* Konzultace s učiteli a asistenty přímo ve školských zařízeních – metodická podpora
* Konzultace s rodiči, učiteli a asistenty v SPC – především za účelem řešení problémových situací.
* Vytváření pomůcek a učebních materiálů


Klientům je vedena a zpracovávána dokumentace (souhlasy s poskytnutím služeb, doporučení ke vzdělávání, IVP,  záznamové listy s doporučením specifických metod práce a zvládnutí učiva).

Zároveň SPC systematizuje a modernizuje jednotlivé materiály (vytváření dotazníků pro pedagogy mateřských a základních škol jako jeden z podkladů k vyšetření, systematizace materiálů k vyšetření, vytváření nových dokumentů dle platných vyhlášek).


Semináře – přednášky

* vedení metodických seminářů pro asistenty pedagoga v o.s. Rytmus
* vedení metodických seminářů pro učitele prvního a druhého stupně ZŠ pro středočeský kraj pořádané o.s. Rytmus

Spolupráce s organizacemi a zařízeními:

* Školská zařízení na území hlavního města Prahy (mateřské, základní, střední, střední odborné školy, základní školy praktické a speciální)
* Speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny
* Vybraná školská zařízení ve Středočeském kraji
* Magistrát hlavního města Prahy – Odbor školství
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
* Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
* Národní ústav pro vzdělávání
* NAUTIS

* Občanské sdružení Rytmus
* Centrum terapie autismu - CTA
* Oddělení klinické psychologie a psychiatrie

* AUT centrum


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum